Sports  Business

2016 World Boys Baseball Tournament


2016  World Boys Baseball Tournament

Period : 2016. 08. 01.(월) ~ 2016. 08. 05.(금)

Venue : 목동야구장, 구의야구공원, 신월야구공원

Client :  서울특별시 야구협회

Contents : 개막식, 경기, 폐막식

Role : 출연진 섭외 및 관리, 축하공연, 시상식, 온라인 홍보 


상호명 : BLENT(블렌트)|대표자 : 이일규 |대표전화 : 070-4705-2531|대표메일 : blent@blentcs.com

사업장주소 : 서울시 영등포구 양평로21길 26, 503호|사업자번호 : 119-87-06973

Copyright ⓒ BLENT All Rights Reserved.